Privacyverklaring

 

En Wat Nu?! respecteert de privacy van cliënten /opdrachtgevers, die gebruik maken van

haar diensten en tevens de privacy van bezoekers van www.enwatnu.com, hierna te noemen

de website.

En Wat Nu?! draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. En Wat Nu?! zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken
in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsregistratie en vanaf 25 mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

En Wat Nu?! legt in het kader van haar dienstverlening diverse persoonsgegevens van haar
cliënten vast, die afkomstig zijn van de cliënten zelf.
Het vastleggen van persoonsgegevens van de cliënt is voor En Wat Nu?! noodzakelijk om
een goede en professionele coaching / counselling, begeleiding en advisering te kunnen leveren aan cliënt.
Met het privacyreglement geeft En Wat Nu?! aan cliënten en andere betrokkenen
duidelijkheid over de wijze waarop En Wat Nu?! met hun persoonsgegevens omgaat.

 

Artikel 1 Definities

 1. Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon.
 2. Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 3. Dossier: elk op naam van de cliënt/Opdrachtgever gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, en dat betrekking heeft op de cliënt/Opdrachtgever alsmede op verschillende personen die in relatie staan tot de cliënt/Opdrachtgever, waarbij de persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
 4. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Bij En Wat Nu?! is dit de cliënt en de persoon, die contact opneemt via e-mail of via de website.
 5. Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 6. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.
 7. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
 8. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 9. Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en of informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2 Bereik

2.1
Dit privacyreglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand / dossier zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2.2
Dit privacyreglement is van toepassing binnen En Wat Nu?! en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten/opdrachtgevers en het verwerken van persoonsgegevens van andere betrokkenen, zoals mensen, die zich hebben ingeschreven via de website voor nieuwsbrieven / mailings en dergelijke.

 

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

 1. Het mogelijk maken van de levering aan de cliënt door En Wat Nu?! diensten van coaching / counseling, coaching met ezels en op de boerderij, massages, trainingen en HR advies en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 2. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de uitvoering en levering van deze diensten aan de cliënt / opdrachtgever.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid

4.1
De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de persoonsgegevens.; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.

4.2
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

4.3
De in lid 4.1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in 4.2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

4.4
De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften van de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die / dat is ontstaan door zijn handelen.

 

Artikel 5 Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

5.1
En Wat Nu?! werkt met cliëntendossiers. Directe toegang tot het dossier hebben alleen die personen die behoren tot de organisatie van En Wat Nu?! of zijn ingehuurd door En Wat Nu?!, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak. Anderen dan zojuist genoemde personen hebben slechts toegang indien een wettelijk voorschrift En Wat Nu?! verplicht tot het verlenen van toegang.

5.2
Aanlevering van persoonsgegevens aan En Wat Nu?! geschiedt door de cliënt / opdrachtgever. Volledige en juiste aanlevering van de persoonsgegevens aan En Wat Nu?! is noodzakelijk om een goede coaching / counselling volgens de met de cliënt afgesproken werkmethode te leveren.

5.3
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

5.4
Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

5.5
Medische gegevens en andere gevoelige gegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de levering van specifieke coaching diensten, waaronder doch niet beperkt tot de diverse vormen van massage.

5.6
Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

5.7 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- de betrokkenen heeft ondubbelzinnig toestemming verleend;

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht;

- de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een vitaal belang van de betrokkene.

5.8
Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 6 Derden verstrekking

En Wat Nu?! verstrekt alleen met toestemming van de cliënt/Opdrachtgever inlichtingen over de cliënt, aan anderen dan de cliënt. Dit, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald. De in het dossier aanwezige bescheiden blijven in het bezit van En Wat Nu?!. Dit geldt ook voor persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn.

 

Artikel 7 Rechten van de betrokkene

7.1
Inzagerecht: de betrokkene heeft het recht zijn gegevens in te zien, die op zijn persoon betrekking hebben.

7.2
Correctierecht: de betrokkene heeft het recht om onjuiste gegevens in een persoonsregistratie te laten verbeteren.

7.3
Aanvullingsrecht: de betrokkene heeft het recht om onvolledige gegevens in een persoonsregistratie aan te vullen.

7.4
Verwijderings- en vernietigingsrecht: de betrokkene heeft het recht om gegevens, die niet (langer) nodig zijn of in strijd zijn met dit privacyreglement te laten verwijderen en te vernietigen.

7.5
Indien de betrokkenen zich door middel van een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings of voor het deelnemen aan evenementen, gebruikt En Wat Nu?! deze persoonsgegevens voor de daartoe opgegeven doeleinden. De betrokkene kan het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrieven / mailings aangegeven methode.

 

Artikel 8 Bewaartermijnen

Na beëindiging van de hulpverlening wordt het dossier ondergebracht in het archief van En Wat Nu?!. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit privacyreglement onverkort van toepassing. En Wat Nu?! bewaart dossiers twee jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de dienstverlening is afgesloten, tenzij En Wat Nu?! wettelijk verplicht is om ze langer te bewaren.

 

Artikel 9 Fysieke en digitale dossiers

Fysieke dossiers worden bewaard in afsluitbare dossierkast op kantoor van En Wat Nu?! Digitale dossiers zijn via passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd.

 

Artikel 10 Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

- de verantwoordelijke;

- de rechtbank, in de gevallen bedoeld in artikel 46 van de wet en

- de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

 

Artikel 11 Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit privacyreglement. Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.